I hovedforeningens vedtægter under § 6 omtales specifikt, hvori en lokalforenings opgaver består, og hvordan den ledes.

 

§ 6 stk. 1:

En lokalforening omfatter de medlemmer af Kræftens Bekæmpelse, der er bosat i en kommune.

 

§6 stk. 2:

En lokalforenings opgave er:

- at medvirke til gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i kræftramte spørgsmål.

- at bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftramte spørgsmål.

- at informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og resultaterne deraf med henblik på at fremme kræftsagen.

- at forestå loakle aktiviteter, herunder indsamlings-, oplysnings-, forebyggelses- og patientstøtteaktiviteter inden for de af hovedbestyrelsen fastlagte rammer.

- at arbejde for tilgang af medlemmer.

- at varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Kræftens Bekæmpelse.

 

§6 stk. 3:

Generalforsamligen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indvarsles mindst 14 dage før ved annoncering og/eller opslag.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4) Drøftelse af lokalforeningens aktivitetsplan for den kommende periode.

5) Valg af bestyrelse herunder suppleanter.

6) Valg af revisor herunder eventuelt valg af suppleant.

7) Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden.

8) Eventuelt.

 

§6 stk. 4:

Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på normalt 5-7 medlemmer valgt i direkte valg på generalforsamlingen blandt lokalforeningens egen medlemmer jvf. stk. 1. Generalforsamlingen kan dispensere fra reglen om bopælspligt. Bestyrelsen tilstræber, at der ved opstilling af bestyrelseskandidater tages hensyn til, at personer med forskellige kompetencer og baggrund herunder geografiske tilhørsforhold opstilles. Medlemmer, der ikke inden generalforsamlignen har betalt kontingent, er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Familiemedlemsskab giver valgbarhed og stemmeret til lokalforenignens bestyrelse for maksimalt to personer i familien. 

 

§6 stk. 5:

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer, der skal repræsentere forskellige husstande.

 

§6 stk. 6:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnignsorden.

 

§6 stk. 7:

Bestyrelsen kan nedsætte et antal lokaludvalg.

Hovedbestyrelsen fastsætter rammerne for lokaludvalgenes sammensætning og aktiviteter.

 

§6 stk. 8:

Lokalforeningen kan til drift af lokalforeningen og til udgifter i forbindelse med de i § 6, stk. 2, vedtægtsbestemte opgaver rekvirere beløb inden for retningslinier fasatsat af hovedbestyrelsens forretnignsudvalg. Indtægter af lokalforeningens indsamlingsaktiviteter oversendes til Kræftens Bekæmpelse. I særlige tilfælde kan lokale indsamlingsaktiviteter iværksættes med henblik på at støtte lokale eller regionale formål indenfor retnignslinier fastsat af hovedbestyrlsen.

 

§6 stk. 9:

Lokalforeningen udarbejder regnskab over samtlige indtægter og udgifter i et kalenderår efter den til enhver tid gældende og af Kræftens Bekæmpelses revision godkendte instruks for udarbejdelse af lokalforeningsregnskaber. Det reviderede regnskab indsendes til Kræftens Bekæmpelses godkendelse inden udgangen af marts.